Arbeidsrett

 

Arbeidsrett er et av våre kjerneområder. Vi bistår jevnlig flere store konsern samt små og mellomstore bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål.
 
Vår bistand omfatter alle sider av arbeidslivet, herunder rådgivning, forhandlinger, utforming av arbeidsavtaler, instrukser o.l. samt tvisteløsning for domstolene. Vi har spisskompetanse innen både individuell- og kollektiv arbeidsrett, og kan tilby tjenester som:
 
• Utforming arbeidsavtaler – prøvetid, midlertidig tilsettinger mv. 
• Avlønning-/ Incentivordninger -bonus og opsjonsavtaler
• Omorganisering av virksomheter - nedbemanning, outsourcing, oppkjøp og fusjoner
• Internasjonal arbeidsrett, herunder utplassering/utstasjonering
• Arbeidsforhold - arbeidstid, overtid, sykepenger og ferie 
• Krav til arbeidsmiljøet/HMS
• Virksomhetsoverdragelser 
• Opphør av arbeidsforhold - sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
• Personvern- kontrolladgang og tiltak 
• Fremforhandling og fortolkning av tariffavtaler
• Pensjonsordninger – Individuelle/kollektive pensjonsavtaler, foretakspensjon, innskuddspensjon og AFP
 
Omorganiseringer, avlønning med aksje/ opsjonsincentiver, fratredelsesavtaler og salg av virksomhet med Earn-out kan også medføre selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Med ekspertise innen selskap og skatt kan vi tilby komplette juridiske produkter for våre kunder.
 

Kontakt våre fagansvarlige advokater innen arbeidsrett:  
 


Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 02


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
Kristian
Voie Danielsen
Partner

Tlf.: 21 95 80 03


Mobil: 980 50 370


  

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk
 

NYHETER INNEN ARBEIDSRETTEN

 

Oppsigelsessaker kan kjøres som småkravsprosess

Etter kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg avsagt 13. april 2018 er det avklart at arbeidstakere kan fremme erstatningskrav inntil kr. 125 000 i oppsigelsessaker som småkravsprosess. Avgjørelsen senker terskelen for at arbeidstakere kan ta ut søksmål etter oppsigelse, og kan få stor praktisk betydning. LES MER

 

Er reistetid (lønnet) arbeidstid?

Det siste året har vi fått avgjørelser fra EU/EFTA som konkluderer med at ansatte uten fast oppmøtested kan ha krav på lønn for tiden de bruker på reise til fra oppmøtestedet. Våre arbeidsrettsadvokater har skrevet en artikkel der de nye sakene gjennomgås. Har din bedrift tatt høyde for krav om lønn for reisetid?

LES MER

 

Arbeidstakers mulighet til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir

Mange arbeidstakere er ikke klar over muligheten til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir. Denne prosessen bør man iverksette så fort som mulig dersom lønnen ikke utbetales som avtalt. LES MER

 

Hulaas bistod David mot Goliat
En ansatt i en verdensomspennende reklameaktør ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Hun fremmet sak om ugyldig oppsigelse og begjæring om gjeninntreden for Oslo tingrett og fikk medhold på alle punkter. 
LES MER

 

Sluttavtaler - ny dom om fortolkningen av varigheten
En rådmann som fikk beskjed om opphør av arbeidsforholdet på julaften krevde lønn i oppsigelsestid i tillegg til avtalt sluttvederlag på 12 måneder. Lagmannsrettens flertall ga kommunen medhold. LES MER

 

Dyrt å trå feil for arbeidsgivere i oppsigelsessaker
Gjennomgang av lagmannsrettens dommer i arbeidsrettssaker i 2016-17 taler sitt klare språk: der arbeidstakerne vinner frem har arbeidsgiverne gjort feil underveis i prosessen. LES MER

 

Prinsipiell EU-dom om lønn for reisevei i arbeidsforhold
EU-domstolen slo i september fast at reiseveien hjemmefra og til/fra kunder, etc. omfattes av arbeidstiden. Dommen vil få betydning også for norske arbeidsforhold. LES MER

 

Sluttavtaler
Les våre advokaters tips om utforming av sluttavtaler her: LES MER

 

Advokatfirmaet Hulaas om bonus i Finansavisen
Advokat Vegard Langeland Hagen fikk i sommer forsideplass i Finansavisen der han ga råd til arbeidsgivere om utforming av bonusavtaler og feriepengeavsetning. LES MER

 

Arbeidstageres rettigheter og plikter når skole og barnehage streiker

I disse dager er en rekke barnehager og skoler tatt ut i streik. Det er overhengende fare for at streiken utvides. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstagere i disse tilfellene? LES MER