Arbeidsretten kan avgjøre stillingsvernsaker

 

Høyesterett avsa 8. november 2012 dom der det ble avgjort at Arbeidsretten hadde kompetanse til å avsi dom for at avskjed av tillitsvalgt var ugyldig og erstatningsbetingende.

En tillitsvalgt i DHL ble meddelt avskjed i mai 2011. LO og Norsk Transportarbeiderforbund tok ut stevning for Arbeidsretten med påstand om at avskjeden var ugyldig og dermed tariffstridig. Parallelt tok den tillitsvalgte selv ut ordinært søksmål for Oslo tingrett. Denne saken ble senere hevet etter begjæring fra den tillitsvalgte, mens saken for Arbeidsretten ble ført videre.


Arbeidsretten avsa dom i mars 2012, der avskjeden ble funnet ugyldig og tariffstridig. NHO anket dommen til Høyesterett og anførte at Arbeidsretten kun hadde kompetanse til å avsi dom for at tariffpartene hadde opptrådt tariffstridig, og ikke for at avskjeden var ugyldig. Krav om ugyldighet måtte etter NHO's oppfatning fremmes for de ordinære domstoler etter arbeidsmiljølovens alminnelige regler.


I Høyesteretts dom slås fast at de overordnete tariffparter kan få dom direkte mot tariffbundet medlem som er part i saken. Videre ble det lagt til grunn at arbeidsmiljølovens stillingsvernregler i dette tilfellet var gjort til tariffbestemmelser for tillitsvalgte gjennom henvisning i hovedtariffavtalen. Brudd på stillingsvernet til tillitsvalgte utgjør dermed også brudd på tariffavtalen. Arbeidsrettens domskompetanse omfattet dermed påstand om både erstatning, oppreisning og ugyldig oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte.


Med dommen er det avklart at brudd på stilllingvernet til tillitsvalgte, der dette også vil innebære brudd på tariffavtale, kan forfølges ved stevning enten til de ordinære domstoler etter arbeidsmiljølovens regler eller til Arbeidsretten etter reglene i arbeidstvistloven og tariffavtale.

 

 

 

Vegard Langeland Hagen er partner med ansvar for firmaets fagområde Arbeidsrett.

 

Tlf.: 21 95 80 02
Mobil: 930 50 397
epost: vlh@hulaas.no

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk