Arbeidstakers mulighet til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir

 

Å komme i en situasjon der arbeidsgiver ikke betaler lønnen din kan være dramatisk. Mange er imidlertid ikke klar over muligheten til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir. Denne prosessen bør man iverksette så fort som mulig dersom lønnen ikke utbetales som avtalt.

Det første som må gjøres er å sende et påkrav med oversikt over utestående gjeld, med en fastsatt betalingsfrist, jf. konkursloven § 63 første ledd. Her bør det fremgå at konkurspågang er en av alternativene dersom betaling ikke skjer.

Når fire uker har gått etter at påkrav er sendt og dersom lønnen fortsatt ikke er gjort opp, skal gjelden innkreves gjennom konkursvarsel etter konkursloven § 63 annet ledd. Konkursvarselet skal sendes namsmannen for forkynning. I konkursvarselet gis en to ukers betalingsfrist etter forkynning, i henhold til konkursloven § 63 første ledd.

Etter samme bestemmelse må konkursbegjæring være kommet inn til retten i løpet av de første to uker etter at betalingsfristen utløp. Dette innebærer at man har et vindu på disse to ukene til å sende inn konkursbegjæringen. Etter at vinduet er lukket, må man evt. sende et nytt konkursvarsel.

Åpning av konkurs forutsettes at arbeidsgiver er insolvent. For at insolvens skal foreligge må selskapets gjeld overstige dets eiendeler (insuffisient) og selskapet må være ute av stand til å betjene sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (illikvid). Denne vurderingen trenger ikke arbeidstaker å ta dersom fremgangsmåten i konkursloven § 63 første ledd som beskrevet over er fulgt. Hvis lønnen etter konkursvarselet fremdeles uteblir, presumeres arbeidsgiver i alminnelighet å være insolvent, jf. § 63 annet ledd.

Prosessen kan virke litt komplisert og det er mange frister som skal overholdes. Det vil derfor lønne seg å søke juridisk bistand til innkrevingen, og dette er en terskel mange kvier seg for å gå over, særlig fordi man allerede er i en sårbar situasjon.

Å søke juridisk bistand i disse sakene er imidlertid helt kostnadsfritt for arbeidstaker. Utgiftene til advokat skal dekkes som massekrav i konkursboet, eller av NAV Lønnsgaranti i forbindelse med konkursbehandlingen, jf Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs § 1 sjette ledd. Arbeidstaker er også fritatt fra å betale rekvirentansvaret ved konkursåpning, jf konkursloven § 67 fjerde ledd. Dette er følgelig en mulighet man bør gripe med begge hender dersom man ikke mottar rettmessig lønn.

 

 
Johan Rysst Heilmann
Partner

Tlf.: 69 24 38 61 (dir.)
Mobil: 924 30 638


Epost: jrh@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk