Dyrt å trå feil for arbeidsgivere i oppsigelsessaker
 
For å undersøke hypotesen om at saksbehandlingsfeil går igjen i saker der arbeidsgiver taper oppsigelsessaker har vi foretatt en gjennomgang av stillingsvernsaker i lagmannsretten i perioden 2016-17.
 
Gjennomgangen har omfattet 16 saker fra 2016 og 2017 der arbeidstakere har fått medhold slik at oppsigelse eller avskjed er funnet ugyldig. Vår første konklusjon er at feil og mangler ved saksbehandlingen tilsynelatende har hatt svært stor (kanskje overraskende stor?) betydning for utfallet av sakene. I samtlige saker viser det seg at feil ved saksbehandlingen og manglende dokumentasjon av grunnlaget har blitt tillagt vesentlig betydning for resultatet.
 
Saksbehandlingsfeilene favner over hele spekteret; fra feil ved bruk av evalueringsskjema ved nedbemanning, feil ved valg av utvelgelseskrets og –kriterier, mangelfullt faktisk grunnlag og manglende drøftelser. Det gjennomgående inntrykket av avgjørelsene er at prosedyrefeil ved gjennomføringen har skapt tvil om grunnlaget for oppsigelse eller avskjed var tilstrekkelig.
 
Følgene av saksbehandlingsfeil har kanskje kommet aller klarest på spissen i en dom fra Borgarting lagmannsrett (Norsk Vektertjeneste):
 
“At det er tale om et grovt pliktbrudd etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd, kan ikke være tvilsomt. (...)  Selv om det materielt sett var grunnlag for avskjed, finner lagmannsretten at saksbehandlingen til Norsk Vektertjeneste var så mangelfull at avskjeden i mai 2015 var urettmessig.”
 
Normalt blir det lagt til grunn at saksbehandlingsfeil først kan få betydning der det er grunn til å tro at feilen har virket inn på resultatet. Her ser lagmannsretten ut til å ha gått lenger, ved at de har gitt feilen avgjørende betydning selv om det materielt sett forelå grunnlag for avskjed.
 
Vår gjennomgang av rettspraksis viser også at tap i retten kan bli dyrt. Arbeidstaker har i gjennomsnitt blitt tilkjent ca. 230 000 i erstatning og kr. 52 000 i oppreisning. I tillegg kommer saksomkostninger med
ca. 220 000,-. I sum er totalkostnaden ca. 500 000 i tillegg til egne saksomkostninger.
 
Det kan sikkert trekkes flere slutninger fra materialet vi har gjennomgått. Én konklusjon er imidlertid klar: Det lønner seg å investere i betryggende prosesser når arbeidsgivere skal følge opp personalsaker eller gjennomføre nedbemanning. Alternativet kan ende opp med å bli langt mer kostbart.
 
 
Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
 
 
Advokatfirmaet Hulaas og HCA Revisjon og rådgivning er samlokaliserte på Solli plass i Oslo, og har et bredt samarbeid. Vi har også samarbeid om felles publisering av aktuelle artikler med relevans for begge firmaer.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk