Er reisetid (lønnet) arbeidstid?
Skrevet av advokatene Ina Saue og Vegard Langeland Hagen
 
Etter arbeidsmiljøloven § 10-1 første ledd utgjør arbeidstiden den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det helt klare utgangspunkt i norsk rett har vært at reisetid til og fra arbeidsplassen ikke skal regnes som arbeidstid, jf. Kårstø-dommen, og at arbeidstaker dermed ikke har krav på lønn for tiden som medgår til oppmøte og retur.
 
Foto: Simon Caspersen 
 
Mange arbeidstakere arbeider uten fast oppmøtested. De starter og avslutter for eksempel arbeidsdagen med reising til og fra kunder. Spørsmålet om arbeidstakerne i slike tilfeller har krav på lønn for reisetid har vært til vurdering i en rekke instanser og utvalg den senere tid, herunder behandling i EU-domstolen (Tyco), EFTA-domstolen, norske domstoler og arbeidstidsutvalget. På bakgrunn av de nye sakene som har kommet opp er grensen mellom arbeidstid og reisetid i større grad uavklart enn tidligere.
 
Sakene som er behandlet av EU- og EFTA-domstolen er svært konkrete, og det er ikke endelig avklart hvilken betydning de vil få for norsk rett. En lagmannsrettssak om temaet er nå anket til Høyesterett, og er sluppet inn til ankebehandling. Før vi får en avklaring i Høyesterett er det viktig at arbeidsgivere foretar en konkret juridisk vurdering av om reisetiden skal anses som arbeidstid i hver enkelt sak, og hvordan man bør sikre seg mot overraskende lønnskostnader etter krav om lønn for reisetid.
 
 
 
Ina Saue
Advokat

Tlf.: 21 95 80 09


Mobil: 95 79 80 24

 
Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 02


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no

  

Les også vår artikkel om lønn for reisevei etter Tycodommen her

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk