Nye regler for oppfølging av sykemeldte

1. juli i år trådte nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstagere i kraft. Reglene krever tettere oppfølging fra arbeidsgivers side og gir NAV hjemmel til å ilegge sjablonmessige gebyrer for arbeidsgivere som ikke følger opp.

 

Arbeidsgiver plikter å avholde et dialogmøte med den ansatte innen syv uker fra første fraværsdag  I samarbeid med den ansatte skal det lages en oppgølgingsplan og denne skal sendes NAV. Manglende innsending vil kunne utløse gebyr fra NAV. Arbeidsgiver har også anledning til å innkalle legen, men vi er usikre på i hvor stor grad legen faktisk vil stille.

 

Etter 26 uker sykemelding skal NAV innkalle til et dialogmøte 2. Arbeidsgiver skal sende inn oppdatert oppfølgingsplan minst en uke før et slikt møte og må derfor også avholde et møte med den ansatte for å oppdatere tidligere plan.

 

Både arbeidsgiver, NAV, lege og den ansatte har anledning til å be om ytterligere et dialogmøte.

 

Gebyret for manglende overholdelse av pliketene etter loven skal utgjøre 6 ganger rettsgebyret, hvilket i dag vil si ca kr. 5.000,- for hver overtredelse. Før gebyr ilegges skal arbeidsgiver varsles.

 

I forbindelse med revisjonen av sykemeldingsreglene forsvinner også anledningen til aktiv sykemelding.

 

Advokatfirmaet Hulaas AS bistår flere virksomheter med oppfølging av sykemeldte og har utarbeidet sjekklister og maler for dette. Vi har også utarbeidet et kort kurs for å kunne oppdaterere personalansvarlige i de nye reglene. Ta gjerne kontakt dersom du vil at vi skal holde dette kurset hos deg.

 

 Kristian Voie  Danielsen

 Partner

 

 Tlf.: 21 95 80 03
 Mobil: 980 50 370
 epost: kvd@hulaas.no

   
   


 

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk