Oppsigelsessaker kan kjøres som småkravsprosess

 

Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse 13. april 2018 (HR-2018-679-U) kommet til at arbeidsrettssaker ikke anses som spesialprosess. Det er dermed anledning til å fremme erstatnings- og oppreisningskrav under 125 000,- som småkravsprosess, uten at det gjennomføres full hovedforhandling. Bare der hensynet til forsvarlig behandling tilsier det skal saken gå som allmennprosess.

 

Det stilles ikke krav om arbeidslivskyndige meddommere med mindre sakens karakter tilsier det. I allmennprosess er hovedregelen den motsatte. Spørsmålet om sakens karakter tilsier at det er nødvendig med allmennprosess er skjønnsmessig. Ved anke kan lagmannsretten bare prøve om skjønnet har vært uforsvarlig eller klart urimelig.

 

I den aktuelle saken hadde arbeidstaker krevd dom for at oppsigelsen var urettmessig, men ikke for ugyldighet. Dersom arbeidstaker krever oppsigelse eller avskjed satt til side som ugyldig vil saken gå som allmenprosess.

 

Vi er ikke kjent med tilsvarende saker som har vært kjørt som småkravsprosess tidligere. Ankeutvalget sier bl.a. følgende om dette:

 

"Etter ankeutvalgets syn er småkravprosessen godt egnet i arbeidsrettslige tvister om mindre formuesverdier. Det fremstår som urimelig om partene i slike saker skulle være henvist til ordinær domstolsbehandling med betydelige kostnader, uavhengig av størrelsen på kravet. Det kan verken være i arbeidstakeres eller arbeidsgiveres interesse at saker som gjelder et økonomisk krav på under 125 000 kroner må gå som allmennprosess."

 

Avgjørelsen vil senke terskelen for at arbeidstakere tar ut søksmål med krav om erstatning i oppsigelsessaker. Tidligere har dette vært forbundet med risiko for et omfattende sakskostnadsansvar. I småkravsprosessen er det klare utgangspunktet at sakskostnader bare tilkjennes med 20 % av tvistesummen - maksimalt 25 000,-.

 

Det blr spennende å se om ankeutvalgets avgjørelse medfører at flere arbeidstakere nå fremmer erstatningskrav etter oppsigelse.

 

   
Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
 
 
Advokatfirmaet Hulaas og HCA Revisjon og rådgivning er samlokaliserte på Solli plass i Oslo, og har et bredt samarbeid. Vi har også samarbeid om felles publisering av aktuelle artikler med relevans for begge firmaer.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk