Sluttavtaler
Vi bistår jevnlig arbeidsgivere og arbeidstakere på alle nivåer ved fremforhandling av sluttavtaler. Der partene er uenige om grunnlaget for en oppsigelse eller avskjed vil det som oftest være i begge parters interesse at man klarer å komme raskt til enighet om en sluttavtale. Arbeidsrettstvister innebærer ofte betydelige økonomiske og personlige belastninger for begge parter. I tillegg har arbeidstaker en forholdsvis kort og nådeløs frist for å ta ut søksmål. Mange tvister om opphør av arbeidsforhold ender derfor i stevning fra arbeidstakers side. Man ser imidlertid at en høy andel av arbeidsrettssakene forlikes før man møtes til hovedforhandling i retten, ved at partene inngår sluttavtaler i minnelighet.

Toppledere
For toppledere gjelder unntak fra oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver kan kreve at toppleder går på dagen dersom dette er skriftlig forhåndsavtalt. Den eneste forutsetningen er at toppleder mottar kompensasjon, det stilles ingen krav til omfanget på sluttpakken. En topplederavtale bør inneholde en uttrykkelig fraskrivelse av oppsigelsesvernet og øvrige vernebestemmelser i aml. kapittel 15, slik at man unngår fortolkningstvil om dette.

Innholdet i sluttavtaler
Hva som for øvrig bør inngå i en sluttavtale vil variere fra tilfelle til tilfelle og med bakgrunnen for opphøret til arbeidsforholdet. Det sentrale punktet i en sluttavtale er vanligvis etterlønnen - lønnspakken. 
 
Etterlønnen vil vanligvis formuleres som x antall måneder lønn. Omfanget av lønnspakken avhenger særlig av bedriftens størrelse og kutymer for sluttavtaler, hva slags stilling arbeidstaker har hatt, bakgrunnen for opphøret av arbeidsforholdet (nedbemanning eller arbeidstakers forhold) og hvordan oppsigelses- eller avskjedssaken vurderes å stå juridisk. I enkelte tilfeller kan det være en løsning at arbeidsgiver garanterer arbeidstaker lønn i en overgangsfase før hun/han får nytt arbeid. Dette forutsetter gjerne en viss regulering og oppfølging.
 
Arbeidstaker har krav på feriepenger opparbeidet frem til fratredelsestidspunktet, men ikke av etterlønn med mindre dette er avtalt. Det går da også et naturlig skille ved utløpet av oppsigelsestiden. Dersom arbeidstaker er trukket i lønn for full ferie som ikke er tatt ut, har arbeidstaker krav på utbetaling av differansen.
 
Av andre aktuelle ytelser i en sluttavtale kan nevnes:
 
·       Konsulentbistand rekrutteringsfirma/hodejeger
·       Bil/bilgodtgjørelse
·       Pensjon
·       Forsikringer
 
Andre punkter som kan inngå i en sluttavtale er:
 
·       Arbeidsplikt/rett i oppsigelsestid/etterlønnsperiode.
 
·       Konsultasjonsrett for arbeidsgiver 
 
·       Konkurranseklausuler
 
·       Fraskrivelse av fortrinnsrett ved nedbemanning
 
·       Taushets- og lojalitetsplikt etter opphør av arbeidsforholdet.
 
·       Tilbakelevering av nøkkelkort/pc/telefon/annet utstyr.
 
·       Renomme/omdømme: attest og gjensidig plikt til høvelig omtale.
 
·       Dekning av advokatomkostninger
 
·       Alle forhold mellom partene skal anses endelig opp og avgjort med sluttavtalen.
 
Trygdemessige forhold
Arbeidstakere som frivillig sier opp stillingen ved sluttavtale risikerer å miste retten til dagpenger fra NAV - første gang for 8 uker. Dette vil vurderes konkret av NAV i det enkelte tilfellet, og må eventuelt hensyntas i sluttavtalen. Vurderingstemaet er om arbeidstaker har sagt opp uten rimelig grunn, eller er oppsagt på grunn av forhold som han/hun kan bebreides for.
 
Skatt og merverdiavgift
Arbeidstaker kan motta skattefritt oppreisning på grunnlag av ugyldig oppsigelse eller avskjed med inntil 1,5 G. Det er arbeidstaker som løper risikoen for riktigheten av oppreisningen, og som må kunne dokumentere grunnlaget for denne der det inngås sluttavtale som inkluderer oppreisning.
 
Arbeidstaker som selv dekker advokatomkostninger har fradragsrett, men fradraget inngår i minstefradraget. Arbeidsgiver har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på arbeidstakers advokatomkostninger dersom dette dekkes under sluttavtalen.

 

 

 

Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk