Sluttavtaler - ny dom om fortolkning

 

Frostating lagmannsrett avsa dom 4. september 2017 i sak mellom en tidligere rådmann og Tydal kommune vedrørende fortolkningen og gjennomføringen av sluttavtale. Dommen ble avsagt under dissens 2-1.

 

Kommunen hadde etter rådmannens egen anbefaling gått inn på en sluttavtale i medhold av aml § 15-16. Sluttavtalen sl fast at det i utgangspunktet gjaldt en oppsigelsesfrist på tre måneder etter gjeldende tariffavtale. Partene var imidlertid enige om at rådmannen med avtalen fraskrev seg lovens oppsigelsesvern mot et sluttvederlag på 12 måneder.

 

Etter ca. halvannet år i stillingen fikk rådmannen beskjed om at "arbeidsforholdet ditt som rådmann i Tydal kommune er avsluttet i dag.". Det er ikke sikkert det var veldig konfliktdempende at beslutningen skal ha blitt mottatt av rådmannen på julaften. Rådmannen aksepterte opphøret av arbeidsforholdet, men krevde lønn i oppsigelsestid i tillegg til sluttvederlaget.

 

Han tapte saken i tingretten og anket til lagmannsretten. Lagmannsrettens flertall konkluderte med at en objektiv fortolkning av sluttavtalen ikke ga noe svar på spørsmålet. Dette hadde heller ikke vært et tema under forhandlingene før avtalen ble inngått. I dommen viser flertallet til at det i juridisk teori tas som utgangspunkt at det ikke gjelder oppsigelsesfrist der arbeidsgivers oppsigelse bringer arbeidsforholdet til opphør ved sluttavtale. Videre understrekes at det var rådmannen selv som tok inititativet til sluttavtalen. Han var dermed nærmest til å innta en presisering om at oppsigelsesfrist skulle løpe selv om det var avtalt sluttvederlag. Flertallet konkluderer med at en sluttavtale gjennomgående innebærer at arbeidstaker fraskriver seg oppsigelsesfrist:

 

"med mindre dette entydig fremgår av avtalen".

 

Etter vår oppfatning må resultatet være riktig uansett hvem som har tatt initiativet til sluttavtale. En sluttavtale skal etter lovens ordlyd innebære at man setter reglene om oppsigelse i kapittel 15 til side, mot en forhåndsavtalt kompensasjon. Dersom man skal motta kompensasjon i oppsigelsestid utover det angitte antall måneder må det foreligge konkrete holdepunkter for at det er avtalt. Man skal imidlertid merke seg at dommen er avsagt under dissens 2-1. Saken illustrerer således betydningen av klare avtaler.

 

Se våre råd om utforming av sluttavtaler her.

 

 

Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no
 
 
Advokatfirmaet Hulaas og HCA Revisjon og rådgivning er samlokaliserte på Solli plass i Oslo, og har et bredt samarbeid. Vi har også samarbeid om felles publisering av aktuelle artikler med relevans for begge firmaer.

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk