Småsparere tapte mot Storebrand
I den første pilotsaken om verdipapirforetaks ansvar ved salg av lånefinansierte og s.k strukturerte produkter tapte far og sønn Longvik mot Storebrand Bank ASA. Saken antas å kunne legge føringer for den Røeggensaken som skal behandles senere og om lag 2.000 andre saker som ligger på vent.
 
Høyesterett beskrev investeringen far og sønn Longvik gjorde på følgende måte:
 
“En investering i indeksobligasjonen ga rett til tilbakebetaling av andelens pålydende, men ikke tegningsomkostningene, på innløsningstidspunktet. I tillegg fikk investor rett til avkastning svarende til hva den ville vært om hele investeringen i indeksobligasjonen hadde blitt gjort i den av tre angitte investeringsprofiler som var best på innløsningstidspunktet.”
 
Longvik var altså garantert hovedstolen tilbakebetalt på innløsningstidspunktet, men hans risiko besto i at han kunne tape betalte renter og provisjoner.
 
Flertallet i Høyesterett fant at det faktum at investeringen i seg selv var lånefinansiert ikke kunne medføre ugyldighet. Selv om Storebrand tjente på at kunden lånte pengene i banken ville ikke dette stille seg vesentlig annerledes enn om pengene var lånt i en annen bank. Høyesterett påpeker også det selvfølgelige, at også egenkapital har en kostnad I form av alternativavkastning.
 
Det andre spørsmålet som da gjensto for Høyesterett var hvorvidt det samlede beløp som ble betalt I renter og provisjoner var for høyt I forhold til muligheten for avkastning. Høyesteretts flertall mener at dersom verdipapirforetaket har opplyst tilstrekkelig om risiko og gevinst så kan ikke domstolene erklære avtalen for ugyldig, bare fordi den i etterkant fremstår som ufornuftig.
 
Hovedpoenget som kan utledes av dommen er at dersom verdipapirforetaket tydelig har opplyst om risiko og gevinstmuligheter vil domstolene vike tilbake til for å sensurere slike avtaler.
 
Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at dommen ble avsagt under dissens. Mindretallet gir en særdeles utførlig analyse av det produktet som Longvik investerte i og som konkluderer med et muligheten for avkastning ikke sto i forhold til det vederlag som ble betalt,
 

 Kristian Voie  Danielsen

 Partner

 

 Tlf.: 21 95 80 03
 Mobil: 980 50 370
 epost: kvd@hulaas.no

   
   
 

Advokatfirmaet Hulaas AS bistår flere mindre verdipapirforetak. Vi bistår også privatpersoner i forbindelse med investeringer ytet i forskjellige produkter og etter rådgivning fra verdipapirforetak.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk