Arveloven under revidering

 

Arvelovutvalget i NOU 2014:1 hadde som mandat å foreta en generell vurdering av arveloven med sikte på å lage en ny arvelov. Det har vært en sentral målsetting for utvalget at lovutkastet skal gi mer tidsmessige løsninger som er i tråd med samfunnsutviklingen.
 
Utvalget foreslår noen vesentlige endringer. Det foreslås at ektefelles arvelodd økes fra en fjerdedel til en halvdel i konkurranse med avdødes livsarvinger. Dette innebærer at ektefellen arver 75 % av aktiva i felleseieboer. Videre foreslås det at gjenlevende ektefelle skal være enearving dersom avdødes nærmeste slektsarvinger er foreldre eller avdødes søsken. Utvalget foreslår også at livsarvingenes pliktdel skal reduseres fra to tredjedeler til en halvdel av arvelodden, oppad begrenset til 40 G per barn. 
 
Når det gjelder samboers arverett foreslår utvalget at disse gis samme rett til arv og uskifte dersom de har felles barn eller har vært samboer i mer enn fem år før dødsfallet. I dag har den som er samboer ved dødsfallet, og har, har hatt eller venter barn med den avdøde, rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved dødsfallet, selv om det er livsarvinger etter arvelateren. ( 4 ganger grunnbeløpet utgjør pr. mars 2014 kr. 340.980,-.)
 
Samme rett til arv uten hensyn til livsarvinger har også den som har vært samboer med den avdøde i minst de siste fem årene før dødsfallet, dersom den avdøde har fastsatt dette i testament. Det må videre fastsettes i testament at gjenlevende samboer skal kunne sitte i uskiftet bo med mer enn felles bolig og innbo, bil og fritidseiendom med innbo som tjente til felles bruk for samboerne.

 

Med en endring i arveloven, vil gjenlevende samboer arve det samme som en ektefelle under forutsetning at de har vært samboere i mer enn fem år. Retten til utvidet uskifte vil også følge automatisk uten at testament er nødvendig.
 
 

 

Karianne Hulaas Ekstrøm

Partner

 

Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 40 23 48 67
epost: khe@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk