Landbruksunntaket i tomtefesteloven

 

Tomtefestelovens utgangspunkt er at fester har rett til å løse inn tomt til bolig og fritidsbolig når det har gått 30 år av festetiden. Etter 30 år har fester av tomt til bolig rett til å kreve innløsning hvert 2. år, mens fester av fritidsbolig kun har rett til å kreve innløsning hvert 10. år.

 
Det finnes imidlertid unntak fra festers rett til innløsning. Det mest praktiske unntaket er det såkalte landbruksunntaket.
 
Landbruksunntaket i tomtefesteloven § 34 begrenser festers rett til å kreve innløsning av tomt til fritidsbolig. Landbruksunntaket innebærer at grunneier kan nekte innløsning dersom festetomten tilhører en landbrukseiendom og landbrukseiendommens samlede festeinntekter tilsier at innløsning ikke bør skje.
 
Unntaket kan ikke benyttes for alle landbrukseiendommer, følgende vilkår må være oppfylt for at grunneier skal kunne påberope seg unntaket:
 
-        Eiendommen må ha et totalareal på mer enn 100 dekar medregnet festetomtene, eller fulldyrket mark må være minst 20 dekar.
-        Inntektene fra festetomtene etter tenkt lovlig regulering må utgjøre minst kr 15 000,- konsumprisindeksregulert fra 1. januar 2006. Pr 1. januar 2018 utgjør dette kr 19 244.
-        Inntektene fra festetomtene etter tenkt lovlig regulering må til sammen utgjøre 5 % eller mer av landbrukseiendommens gjennomsnittlige årlige driftsresultat de siste tre år.
-        Eiendommen må være i drift. Dersom driften på eiendommen er nedlagt eller bortleid kan ikke bortfester påberope seg landbruksunntaket, med mindre det ikke er påregnelig at driften vil bli gjenopptatt eller bortleie vil opphøre innen fem år fra tidspunktet for nedleggelse eller bortleie.
 
Det er bortfester som er ansvarlig for å dokumentere at vilkårene for å påberope landbruksunntaket er oppfylt. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig å avslå krav om innløsning under henvisning til landbruksunntaket, fester kan kreve at bortfester dokumenterer at vilkåret er oppfylt.
 
Selv om bortfester dokumenterer at vilkårene for å benytte landbruksunntaket er oppfylt er det mulig å inngå avtale om innløsning. Bortfester vil ved slik frivillig innløsning ikke være bundet til lovens regler om beregning av innløsningssum.
 
Det er også viktig å huske at selv om bortfester har dokumentert at vilkårene for å påberope landbruksunntaket er oppfylt kan fester fremme nytt krav på et senere tidspunkt. Dersom endringer av landbrukseiendommen eller driften fører til at vilkårene ikke lenger er oppfylt vil fester kunne ha innløsningsrett. Fester kan da kreve innløsning når det har gått 30 år av festetiden, og deretter hvert 10. år.
 

les også advokat Lystads andre artikler om tomtefeste:

innløsning av festetomter og 
fristen for gjennomføring av "engangsløftet"

 
Anne-Berit 
Økland Lystad

Advokat
 
Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 450 20 821


Epost: abl@hulaas.no
 
 
 
Advokatfirmaet Hulaas og HCA Revisjon og rådgivning er samlokaliserte og har et bredt samarbeid. Vi har også samarbeid om felles publisering av aktuelle artikler med relevans for begge firmaer.
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk