Ny høyesterettsdom om reklamasjonsfrist
 
Høyesterett uttaler i en ny av dom av 22. desember 2011 (Rt. 2011 s. 1768) at normalfristen for å reklamere kun er 3 måneder. Det ble i denne sammenheng vist til Rt. 2010 s.103.
 
Høyesterett tar i avgjørelsen fra 2011 stilling til hva som er fristens utgangspunkt. Spørsmålet var når kjøperne hadde nok kunnskap om mangelen til at denne 3 måneders fristen begynte å løpe.
 
Saken gjaldt krav om heving av kjøp av tre aksjeleiligheter i Bergen på grunn av setningsskader. Setningsskadene var oppdaget i fellesarealene og det var styret som hadde jobben med å avdekke hvor stort vedlikeholdsbehovet var på leiegården og å gjennomføre nødvendige tiltak.  
 
Styret ble i løpet av 2006 klar over at bygget måtte vedlikeholdes og det ble utarbeidet flere rapporter. På bakgrunn av at man høsten 2008 ble klar over at bygget var i dårligere tilstand enn tidligere antatt, ble det utarbeidet et skriv til beboerne i november 2008. Multiconsult AS ble samtidig engasjert til å foreta ytterligere undersøkelser. Multiconsult AS utarbeidet en foreløpig rapport våren 2009 og det ble på denne bakgrunn skrevet et informasjonsskriv til alle beboerne og sendt ut den 3. april 2009.
 
For Høyesterett stod saken slik at partene var enige om at dersom reklamasjonsfristens utgangspunkt var 3. april 2009 var det reklamert i tide og kjøper kunne heve. Dersom kjøper hadde tilstrekkelig kunnskap om mangelen allerede i november 2008 var det derimot reklamert for sent. 
 
Høyesterett uttaler at det er tilstrekkelig for at reklamasjonsfristen begynner å løpe at kjøper har kunnskap om at det kan foreligge en kjøpsrettslig mangel. I denne saken anså Høyesterett at kjøper hadde tilstrekkelig kunnskap om mangelen først etter at rapporten fra Multiconsult forelå. Selv om informasjonsskrivet i 2008 utvilsomt ga grunn til bekymring, var det først etter Multiconsult AS sin rapport at kjøper fikk slik avklaring at reklamasjonsfristen startet.
 
Selv om Høyesterett i dette tilfellet mente at kjøper ikke hadde god nok kunnskap om mangelen før etter at rapporten fra Multiconsult AS forelå, er det ingen grunn til å vente med å reklamere. En reklamasjonsfrist på kun 3 måneder fra man oppdaget eller burde oppdaget mangelen er ikke lenge. Det gjelder å være tidlig ute med å gi selger og eventuelt forsikringsselskapet beskjed om at man kommer til å gjøre avtalebruddet gjeldende. Det er tilstrekkelig at man fremsetter en slik nøytral reklamasjon og så kan man senere komme tilbake til om man ønsker å kreve heving, prisavslag, erstatning el.
 
De fleste innboforsikringer dekker også utgifter til rettshjelp i forbindelse med tvister etter kjøp av bolig, så det kan lønne seg å kontakte advokat på et tidlig stadium.
 
 
Stine Beate Hjorth
Partner
 
Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 913 97 304
 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk