Hva kan du bygge på egen eiendom uten å søke kommunen om tillatelse?

 

I 2015 skjedde det store endringer i plan- og bygningsloven for hva man kan bygge på egen eiendom. Reglene har vært praktisert i snart ett år og gir en vesentlig enklere hverdag. De viktigste reglene for folk flest er adgangen til å sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter 1 meter fra grensen til naboens eiendom.

 

Hva innebærer lovendringen?

Før lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2015 kunne man oppføre bygninger på inntil 15 kvadratmeter.

De nye reglene gjelder for frittliggende bygninger som garasje, uthus, bod og andre liknende mindre tiltak. Bygningene må ikke brukes til ”beboelse”, det vil si at den ikke må være ment for overnatting. Videre må den ikke brukes til ”varig opphold”, det vil si at bygningen ikke må inneha stue, kjøkken, soverom eller arbeidsrom. Verksted, kontor, atelier, øvingslokale eller lignende vil anses som bygninger som er ment for varig opphold.  Dersom man ønsker å bruke bygningen til slik virksomhet, må den være mindre enn 15 kvadratmeter og falle inn under den regel som gjaldt før lovendringen.

Bygningen må oppføres på allerede bebygd eiendom og kan ikke ha kjeller.

Største tillatte areal på bygningen er maksimalt 50 kvadratmeter, høyeste tillatte mønehøyde er 4,0 meter og høyeste gesimshøyde er 3,0 meter. Den kan oppføres inntil 1,0 meter fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

Tilbygg til allerede eksisterende boliger omfattes ikke av de nye reglene, og det kreves således fremdeles søknad hvis man ønsker å oppføre et tilbygg til den allerede oppførte boligen eller garasjen.

Derimot kan man oppføre tilbygg til det nye bygget. Dette tilbygget kan maksimalt ha 15 kvadratmeter og bygg og tilbygg må ikke overstige 50 kvadratmeter til sammen.

 

Hva må man huske på?

Siden tiltakene ikke lenger er søknadspliktige, blir kommunen ikke gjort kjent med tiltakene i forkant. Dette medfører at tiltakshaver selv blir ansvarlig for å avklare om tiltaket er i samsvar med gjeldende regelverk.

Dette gjelder:

  • gjeldende regler i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan,
  • regler i plan og bygningsloven, herunder regler om bygging i strandsone og utnyttelsesgrad på eiendommen og
  • regler i andre lover som:
    • Vegloven – herunder regler om byggegrense, fri sikt, avkjørselsforhold, avstand til vegmidte, samt bygningsmyndighetenes adgang til å dispensere fra vegloven.
    • Jernbaneloven – herunder regler om byggeforbudssone

Videre må bygningen ikke komme i konflikt med vedtak som treffes av antikvitariske myndigheter. Loven stiller således krav om at tiltaket ikke kan settes i gang før det er gitt tillatelser eller samtykke fra andre berørte myndigheter.

Det er tiltakshaver som blir ansvarlig for å innhente disse tillatelsene. Lovendringen stiller med andre ord strengere krav til deg som huseier, samtidig som den gir større frihet til å bygge uten søknad.

For at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata, stilles det krav om at tiltakshaver informerer kommunen om tiltaket og plasseringen etter ferdigstillelse.

 

Konsekvenser av lovendringen

Lovendringen kan medføre at flere nabotvister må løses i retten. Kommunen har ikke lenger noen rolle med hensyn til å vurdere ulemepvirkningene av disse mindre tiltakene, eller å foreta avvending av ulemper for naboer sett opp mot tiltakshavers ønske om og behov for en gitt plassering av tiltaket.

Videre er kommunens myndighet til å påvirke estetikken eller utformingen av slike tiltak redusert. Det kreves mindre å få endret et byggverk på søknadsstadiet enn når det er ferdig oppsatt.

Det er således forventet at kommunens rolle som tvisteløser blir redusert og at naboer heller bringer saken inn for retten.

Har du spørsmål om hva du kan bygge på egen eiendom uten å søke, eller lurer du på hvorvidt du kan komme med innsigelser til naboens nyoppførte bygning, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Hulaas AS. Undertegnede er samarbeidende advokat med Huseiernes Landsforbund.
 

 
Stine Beate Hjorth
Partner
 
Tlf.: 69 24 38 50
Mobil: 913 97 304
 
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk