Gir det fortsatt mening å klage til KOFA?
 
Regelverket for offentlige anskaffelser er kompilsert, og ikke sjelden ser man at oppdragsgivere trår feil. For tilbyderne blir det et spørsmål om man bør klage saken inn for KOFA
 
KOFA mistet 1. juli 2012 myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. Kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr ligger nå hos domstolene. Ved andre brudd på regelverket må tilbyder spørre seg hva man ønsker å oppnå med en klage. For tilbydere som mener seg feilaktig forbigått på grunn av feil på oppdragsgiversiden, blir et første spørsmål om oppdragsgiveren er villig til å utsette kontraktsinngåelsen i påvente av at KOFA behandler en klagesak. Dersom det er tilfelle, vil en klage til KOFA kunne være hensiktsmessig. Man kan da få en kvalifisert vurdering av om det foreligger brudd på regelverket innen kort tid og kostnadene er overstigelige. KOFA prioriterer saker der kontraktsinngåelse settes på hold, og saksbehandlingstiden ligger p.t. på  ca. 60 dager.
 
Dersom oppdragsgiver ikke er villig til å utsette kontraktstildelingen, vil tilbyderen måtte vurdere midlertidig forføyning ved begjæring til tingretten. Her må tilbyder være rask, da forføyning ikke kan besluttes etter at kontrakt er inngått og man vanligvis har ca. 10 dager på seg fra oppdragsgiver har meddelt hvem som er tildelt kontrakten. Der tilbyder ønsker å forhindre kontraktsinngåelse har det ingen mening å klage saken inn for KOFA, ettersom saksbehandlingstiden er for lang.
 
Der kontrakt er inngått, vil et erstatningskrav være det relevante tiltaket for tilbyder. Disse sakene er ikke prioritert, og har en anslått saksbehandlingstid på 13-16 måneder (!) i KOFA. Statistikken for 2013 viser en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 534 dager, og saksbehandlingstiden er økende for hvert år som går. Dersom man skulle få medhold, og oppdragsgiver respekterer avgjørelsen, vil det følgelig gå bortimot 2 år før man kan få utbetalt en eventuell erstatning.
 
Statistikkene fra KFA viser at tilbyderne får medhold i ca. 30-40 % av sakene som klages inn, da inkludert saker som avvises eller trekkes før de blir behandlet. Av de sakene som ble realitetsbehandlet i KOFA i 2013 ble det konstatert brudd på regelverket i ca. 50 % av tilfellene.
 
Oppsummeringsvis vil klage til KOFA for det første være aktuelt der oppdragsgiver aksepterer å avvente kontraktsinngåelse. I andre tilfeller må tilbyder være forberedet på å vente på en avgjørelse fra KOFA i inntil to år. Dette tilsier at erstatningskrav vanligvis bør forfølges ved søksmål, og at klage til KOFA forbeholdes tilfeller der man ønsker å få konstatert brudd på regelverket, men der et mulig erstatningskrav ikke står i fokus,
 

 

Vegard

Langeland Hagen

Partner

Tlf.: 21 95 80 00


Mobil: 930 50 397


Epost: vlh@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk