Når kan arbeidstaker trekke tilbake en oppsigelse?

Av advokat Ina Oddenes Saue


Denne artikkel tar for seg situasjonen der arbeidstaker selv har sagt opp sin stilling, men senere ønsker å trekke oppsigelsen tilbake.
 
For en arbeidstaker som har sagt opp stillingen foreligger det flere rettslige grunnlag som kan medføre at oppsigelsen ikke er bindende. En oppsigelse kan settes til side etter avtaleloven § 33 eller § 36 dersom det vil være uredelig eller urimelig å legge oppsigelsen til grunn. I tillegg kan en oppsigelse falle bort fordi arbeidstaker gyldig har kalt oppsigelsen tilbake etter avtaleloven § 39. Det er det siste alternativet arbeidstakere oftest anfører i praksis, og som vil være i fokus i denne artikkelen. 
 
Tilbakekall re-integra
Avtaleretten opererer med en klar hovedregel om at et løfte binder den som har avgitt løftet når dette har kommet frem til mottaker. Det foreligger likevel en snever unntaksregel om at løftet kan kalles tilbake, selv om mottaker har blitt kjent med utsagnet, dersom tilbakekallelsen skjer før mottaker har innrettet seg etter utsagnet ogdet foreligger særlige grunner. En oppsigelse vil være et slikt løfte som i særlige tilfeller kan trekkes tilbake.
 
Det første arbeidstaker må forsikre seg om er at arbeidsgiver ikke har innrettet seg etter oppsigelsen. Har arbeidsgiver innrettet seg på en måte som ikke uten skade eller ubeleiligheter kan omgjøres, er det fastsatt i forarbeidene at oppsigelsen ikke gyldig kan trekkes tilbake. Vilkåret er ikke oppfylt der arbeidsgiver kun psykisk har innrettet seg på arbeidstakers oppsigelse. Det må ha skjedd en faktisk innrettelse. Dette vil klart være tilfellet der arbeidsgiver har ansatt en ny person i den aktuelle stillingen. Ut over slike klare innrettelser, vil det kreve en nærmere vurdering for å avgjøre om arbeidsgiver har innrettet seg tilstrekkelig til at oppsigelsen ikke kan kalles tilbake.
 
Videre må det foreligge særlige grunner, og det må foretas en interesseavveining. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidstaker angrer seg. Det må være noe ved situasjonen da arbeidstaker sa opp og som arbeidsgiver var klar over som gjør at det er rimelig å gi arbeidstaker mulighet til å kalle tilbake oppsigelsen. Dette vil for eksempel kunne være tilfellet hvis arbeidstaker på det personlige plan er i ubalanse og arbeidsgiver var klar over dette, eller hvis arbeidsgiver utøver press på arbeidstaker som medfører at arbeidstaker sier opp sin stilling.  
 
Videre viser rettspraksis at tiden som er gått mellom oppsigelsen og tilbakekallelsen har stor betydning for om tilbakekallet godtas. Dette er likevel ikke et selvstendig vilkår. Rettspraksis har lagt til grunn at arbeidstaker må agere raskt og at et intervall på en uke sannsynligvis er for lang tid, mens mer enn 16 dager uansett vil være for lang tid. 
 
Vi gir deg en rask juridisk vurdering av din sak
Er du en arbeidstaker som har sagt opp stillingen din, eller arbeidsgiver for en arbeidstaker som ønsker å trekke en oppsigelse tilbake? Vi bistår jevnlig arbeidstakere og arbeidsgivere i re integra-saker, og kan gi deg en rask vurdering av hvordan saken ligger an rettslig og hvordan den bør håndteres videre dersom partene ikke kommer til enighet.
 
 
Ina Oddenes Saue
Advokat

Tlf.: 21 95 80 09


Mobil: 95 79 80 24

 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk