Inndriving av legalpant
Ved konkurs har boet i samsvar med reglene i panteloven § 6-4 legalpant i alle eiendeler konkursdebitor selv eller andre har stilt som sikkerhet for konkursdebitors gjeld. Legalpantet utgjør 5% av verdien av det formuesgode som er stilt som sikkerhet.
 
En svært vanlig situasjon er at et selskaps bankforbindelse krever at aksjonæren skal stille sin faste eiendom som sikkerhet for bankens lån til selskapet. Dette kalles på fagspråket realkausjon. Dersom selskapet da går konkurs kan bostyrer kreve innbetalt 5% av boligens verdi til dekning av nødvendige boomkostninger. Det er tingretten ved boets avslutning som avgjør hva som er nødvendige boomkostninger.
 
Dommen som er avsagt gjør det klart at selv om gjelden som realkausjonen skal sikre er nedbetalt på konkursåpningstidspunktet er innfridd består likevel boets legalpant.
 
Dommen slår videre fast at boet kan kreve innbetalt hele legalpantet selv om dette er mer enn det som er nødvendig for å fullføre bobehandlingen. Eventuelt overskytende beløp skal tilbakebetales ved bobehandlingens avslutning.
 
Dommen slår videre fast at det er de underliggende realiteter som må legges til grunn ved vurderingen av om sikkerheten må anses stilt til for del for det konkursrammede selskapet.
 
Siden aksjonæren i dommens tilfelle ikke hadde økonomi eller vilje til å løse ut boets legalpant ble boligen begjært tvangssolgt.
 
Dommen i sin helhet kan du lese på Lovdata. Klikk her
 
Advokatfirmaet Hulaas har både som bostyrere og som rådgiver til selskaper i vanskeligheter lang erfaring med å håndtere rettslige problemstillinger rundt legalpant. Som bostyrer tilstreber vi oss på å finne løsninger som både ivaretar kreditorfellesskapet og som tar hensyn til den vanskelige situasjon en aksjonær i et konkursrammet selskap kan komme opp i.
 
 
 
Kristian Voie Danielsen

Partner
 
Tlf.: 21 95 80 03

Mobil: 980 50 370

 
 
 
 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk