Er man særlig utsatt for saker om styreansvar i SMB-bedrifter?

 

1.    Innledning
Hovedregelen i norsk rett har alltid vært at et aksjeselskaps ansvar er begrenset til den innskutte aksjekapital. Reglene om styreansvar har gradvis vokst frem i norsk rett og en gjennomgang av rettspraksis viser at ansvaret går stadig lengre. Mange av våre klienter er små og mellomstore selskap, der selskapets styremedlemmer også er personlig delaktige i den daglige drift. Som denne artikkelen viser går rettspraksis langt i å utvide ansvaret for aksjeselskapet til også å gjelde selskapets styre i disse tilfeller. 
 
2.    Styreansvar
Daglig leder og styremedlem og for så vidt også aksjonær, kan etter aksjeloven § 17-1 bli personlig ansvarlig for det tap selskapet, aksjeeier eller andre lider hvis de i nevnte egenskap har voldt tapet uaktsomt eller forsettlig. 
 
Styreansvar blir i større grad enn tidligere påberopt for domstolen, og trenden er en økning i fellende dommer. Derfor er det viktig som styremedlem og daglig leder å være sitt ansvar bevisst.
 
3.    Små- og mellomstore bedrifter
Rettspraksis vektlegger hvilken konkret rolle den daglige leder eller styremedlem har i bedriften. I små- og mellomstore bedrifter, hvor vedkommende har en mer sentral rolle, ser vi at dette får særskilt betydning.
 
Illustrerende er Høyesteretts uttalelse i Car & Driver-dommen som omhandler styreansvar for feilopplysninger ved videresalg av bruktbil: 
 
”Ved vurderingen av om Maurseth har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt overfor Granrud, tar jeg utgangspunkt i hans helt dominerende stilling i Car & Driver AS. Han var på det aktuelle tidspunkt både eneaksjonær, styreformann og daglig leder. Det var han som foresto kjøpet av bilene i Tyskland, og i selskapet var det han som hadde mottatt den relevante informasjon om bilen fra den tyske leverandør. Det var også han som fastsatte prisen og de øvrige salgsvilkårene.”
 
Høyesteretts standpunkt er fulgt opp i en rekke senere avgjørelser. Rettspraksis vektlegger den mer omfattende kunnskap daglig leder/styremedlem sitter med i små- og mellomstore bedrifter. Utviklingen har gått i retning av flere domfellelser etter at aksjeloven innførte mer spesifikke krav til styreleder/daglig leder. En nærliggende begrunnelse for dette er at det er enklere å påvise uaktsomhet i tilknytning til disse kravene for styreleder/daglig leder som innehar en dominerende rolle i bedriften. 
 
4.    Avsluttende merknader
For daglig leder og styremedlem i selskaper med få ansatte, hvor vedkommende gjerne innehar flere sentrale roller og selv tar en aktiv del i selskapets utførende arbeid, vil vedkommende ofte ha en slik dominerende stilling som domstolen beskriver. Hvis du er i dette segmentet, er det spesielt viktig at du er deg bevisst det ansvaret domstolen har tillagt rollen, slik at du ikke havner i personlig ansvar. 
 
I slike tilfeller er det viktig å være klar over at den risiko man påtar seg ved å sitte i styret eller å være daglig leder ikke nødvendigvis er begrenset i selskapsformen. Det er helt avgjørende å ha en forsikring som faktisk omfatter det ansvar du har påtatt deg. Vår erfaring viser at styreansvarsforsikringene ofte ikke dekker den situasjon man kan bli stilt til ansvar for. Det er derfor essensielt å gjennomgå forsikringsavtalen nøye før du bestemmer seg for hvilken forsikring du skal velge og i den anledning vil det ofte være verdt å investere i en rådgivningssamtale. Har du likevel trådt feil, vil mange av disse sakene kunne løses i minnelighet ved hjelp av faglig god bistand.
 
 
  
Ina Saue
Advokat

Tlf.: 21 95 80 09 (dir.)
Mobil: 95 79 80 24


Epost: ina@hulaas.no
 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk