Glemt å levere selvangivelsen? Merk deg at klageretten kan gå tapt!

Av advokat Anders Christensen, 15. august 2016.

 
Fristen for innlevering av selvangivelsen for næringsdrivende utløp 31. mai. Dersom selvangivelsen ikke innleveres, vil skattemyndighetene fastsette inntekten ved skjønn. Et sentralt skille for skattyter er om selvangivelsen innleveres før eller etter utlegg av likningen.
 
Normalt fattes vedtak om skjønnslikning i forbindelse med utlegg av likningen. Seneste dato for utlegg av likningen for 2015, er den 12. oktober 2016. De fleste næringsdrivende som ikke har sendt inn selvangivelsen sin, mottar opplysningene om skjønnslikningen noen dager før dette.
 
Dersom selvangivelsen ennå ikke er innlevert, er det viktig å få sendt inn denne innen utlegg av likningen. Om selvangivelsen sendes inn etter utlegg av likningen, er i utgangspunktet klageretten over skjønnsfastsettelsen tapt. I tillegg blir man ilagt tilleggsskatt med 30 % dersom inntekten fastsettes ved skjønn. Dersom man leverer selvangivelsen før utlegget, ilegges det i stedet en forsinkelsesavgift (2 % av nettoinntekten ved innlevering mer enn tre måneder etter selvangivelsesfristen ), og man har klagerett.
 
Det er således vesentlig å innlevere selvangivelsen før utlegg av likningen, selv om den ordinære selvangivelsesfristen har utløpt.
 
En siste utvei for å argumentere med fortsatt klagerett selv om selvangivelsen ikke er levert innen utlegg av likningen, er å sende inn opplysninger om omsetning, samt de kostnader man har oversikt over. Enkelte har et foreløpig regnskap som bør innsendes. Dette er viktig, da skattekontoret ved skjønnsutøvelsen plikter å vurdere alle de foreliggende opplysninger, jf. Rt. 1994 side 260.
 
Kontakt oss for bistand dersom selvangivelsen ikke blir klargjort og innsendt i god tid før utlegg av likningen.
 
 
 
Anders Christensen
Partner
 
Tlf.: 21 95 80 00

Mobil: 988 20 500

epost: ach@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk