Tilståelsesrabatt i skattesaker?

Av advokat Anders Christensen, 15. august 2016.

 
Dersom skattesaken ender med en straffesak, så følger det av straffeloven og langvarig praksis at man får redusert straffen ved tilståelse. Politiet informerer også godt om reglene for tilståelsesrabatt i første avhør. Men finnes det lignende regel om tilståelsesrabatt dersom straffen for skatteunndragelse foretas i form av ileggelse av tilleggsskatt?
 
Svaret på spørsmålet er ja. Utfordringen for skattyter er at det ikke gis noen form for informasjon om dette fra skattekontorets side under skattesakens gang. Både økonomisk sett for skattemyndighetene og skattyter selv er det negativt at man ikke har mer fokus på tilståelsesrabatt.
 
Tilståelsesrabatten i saker om tilleggsskatt er etter vårt skjønn også for lite praktisert av skattemyndighetene. Man skal ved tilståelse av de faktiske forhold før skattekontoret fatter et vedtak, få halvert skjerpet tilleggsskatt. Dette innebærer at tilleggsskatten maksimalt skal utgjøre 45 %, og ikke 60 %.
 
Av LigningsABC fremgår om dette tema:
 
«6.5.2 Valg av sats når skattyter har erkjent de faktiske forhold
Har skattyter ved erkjennelse bidratt til å avklare de faktiske forholdene, skal det anvendes 15 % for den delen av inntektsforhøyelsen som skattyter har erkjent. Med erkjennelse menes for eksempel at skattyter bekrefter beregningsforslag i bokettersynsrapport eller at skattyter sender dokumentasjon som underbygger forslaget til inntektsfastsetting. Det anses normalt ikke som tilstrekkelig at skattyter kun har erkjent skjønnsadgang. Den reduserte satsen skal også benyttes om skattekontoret har avklart de faktiske forholdene før erkjennelsen.

Erkjennelsen må foreligge før vedtak, ev. utkast til vedtak i første instans, er sendt skattyter.»
 
Tidspunktet for å vurdere en erkjennelse er således først etter at skattekontorets bokettersynsrapport eller beregningsgrunnlag om endring av ligningen foreligger. En senere erkjennelse gir ingen tilståelsesrabatt. 
 
 
Anders Christensen
Partner
 
Tlf.: 21 95 80 00

Mobil: 988 20 500

epost: ach@hulaas.no


Advokat Anders Christensen og Advokatfirmaet Hulaas har lang erfaring med skattesaker, herunder straffeskattesaker, og kan bistå skattytere fra skattesakens start til mål.

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk