Hvordan bør samboere sikre seg økonomisk?

Skrevet av advokatfullmektig Ina Saue

 

Ekteskapsloven og arveloven regulerer i detalj hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje for ektefeller ved skilsmisse og død. Samboere har ikke et tilsvarende helhetlig regelverk. Situasjonen for samboere er mindre avklart, mer uoversiktlig og man har mindre rettigheter enn ektefeller hvis man skulle gå fra hverandre eller den ene falle fra. Dette gjør at det er ekstra viktig for samboere selv å regulere det økonomiske oppgjøret med samboeravtale og testament.

 

Samboeravtale
Når man inngår samboerskap så oppstår ikke et formuesfellesskap slik det gjør når man inngår ekteskap. De eiendeler man har med seg inn i samboerskapet og senere anskaffer blir den enkelte samboers eiendom. En samboeravtale regulerer det økonomiske mellom samboerne under samlivet og spesielt ved samlivets opphør. Vi anbefaler å forfatte en samboeravtale mens dere fortsatt er enig om fordelingen av det økonomiske anliggende. På denne måten vil dere får et enklere og en riktigere fordeling ved en eventuell avslutning av samlivet.

Ved samlivsbrudd er den klare hovedregel en fordeling etter eierbrøken, slik at hver part beholder sine eiendeler og sin gjeld. I utgangspunktet skal det derfor ikke skje en korreksjon ut ifra hvordan dere har valgt å innrette dere i løpet av samlivet. Dette kan få uheldige utfall der den ene samboeren gjennom samlivet har opparbeidet seg store verdier, mens den andre samboeren har foretatt innkjøp av forbruksvarer og har tatt en større del av ansvaret for hjem og barn.

For å sikre en fordeling ved samlivets slutt som er i tråd med hvordan dere innretter dere under samlivet, er det viktig at dette er regulert i en samboeravtale.

 

Testament
Samboere sine rettigheter ved arv ble først lovfestet i 2009. Selv om samboere nå har lovfestede rettigheter, er rettighetene svært begrenset sammenlignet med ektefellers.

For at en samboer i det hele tatt skal ha krav på arv etter loven må samboerne ha, ha hatt eller vente barn. Da har gjenlevende samboer krav på 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden, uavhengig av om avdøde har livsarvinger. Per 1. mai 2016 er grunnbeløpet på kr. 92.576. Samme retten til arv har gjenlevende samboer hvis dere har vært samboere minst fem av de siste årene før dødsfallet, gitt at dette er fastsatt i testament.

Følgelig er det viktig med testament, hvis du ønsker at samboeren din ved din bortgang skal arve mer enn 4 G. Hvis dere ikke har barn eller venter barn er testament essensielt for at din samboer i det hele tatt skal kunne arve deg.

Retten til uskifte er også begrenset for samboere. Retten til uskifte er etter loven begrenset til felles bolig og innbo samt bil og fritidseiendom med innbo som tjente til samboernes felles bruk. Retten til å ta over disse eiendelene uskiftet har gjenlevende samboer hvis dere har, har hatt eller ventet barn. Dette gjelder uavhengig av avdødes andre arvinger etter loven. For andre eiendeler må det fastsettes i testaments form hvilke eiendeler gjenlevende samboer skal ha rett til å overta eller avdødes arvinger må samtykke. Hvis avdøde har barn fra tidligere ekteskap eller utenfor ekteskap, eventuelt etterkommere til slike barn, må disse, slik som for ektefeller samtykke til at gjenlevende samboer kan sitte i uskifte.

 

Avslutning
Som vist er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan dere ønsker at fordelingen av det økonomiske skal skje ved et samlivsbrudd, og regulere dette i en samboeravtale for å sikre en fordeling slik som dere mener at er riktig for dere. Videre, er det viktig å tenke gjennom hvem dere ønsker å begunstige ved et dødsfall. Hvis dette er samboeren, er det essensielt å sette opp et testament for å regulere dette.

Vi Advokatfirmaet Hulaas AS har lang erfaring med å utarbeide tilpassede avtaler og testament for samboere. Ta derfor gjerne kontakt dersom dere har behov for å sette opp avtale eller testament.

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk