Juridiske artikler - arkiv

Her finner du arkiv over artikler som tidligere har vært publisert på våre nettsider.
 
 

Skatteutfordringer? Vi bistår med klargjøring av skattemeldingen
Skattemeldingen for inntektsåret 2017 ble sendt ut den 4. april. Fristen for innlevering er for lønnsmottakere og pensjonister den 30. april, og for næringsdrivende den 31. mai. Les mer om sjekkpunkter man bør gjennom før innsendingen her. LES MER

 

Er reistetid (lønnet) arbeidstid?

Det siste året har vi fått avgjørelser fra EU/EFTA som konkluderer med at ansatte uten fast oppmøtested kan ha krav på lønn for tiden de bruker på reise til fra oppmøtestedet. Våre arbeidsrettsadvokater har skrevet en artikkel der de nye sakene gjennomgås. Har din bedrift tatt høyde for krav om lønn for reisetid? LES MER

 

Tid for selvangivelse
Vår skatterettsavdeling bistår privatpersoner og næringsdrivende med spørsmål relatert til selvangivelsen. LES MER
 

Norgeshistoriens største sak om skatteunndragelse i restaurantbransjen
7. januar 2014 startet rettssaken omtalt i Finansavisen som Norges største restaurantsak i Oslo tingrett. Våre advokater Jonas Dale og Anders Christensen er blant forsvarerne i saken. LES MER

 

Advokat Johan Rysst-Heilmann ny partner i Hulaas

Vi gratulerer Johan Rysst-Heilmann med opptak som partner i Hulaas fra 1. januar 2018. Heilmann har arbeidet i Hulaas siden 2013, og vil fortsette sitt arbeid særlig innen arbeidsrett, pengekravsrett, insolvens og entreprise. Opprykket er også behørig omtalt i Moss Avis. LES MER

 

Landbruksunntaket i tomtefesteloven

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel om begrensningene i festers rett til innløsning av festetomter som tilhører landbrukseiendomer. LES MER

 

Innløsning av festetomter

Advokat Anne-Berit Økland Lystad har skrevet artikkel der hun svarer på vanlige spørsmål vi får om innløsning av festetomter. LES MER

 

Arbeidstakers mulighet til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir

Mange arbeidstakere er ikke klar over muligheten til å begjære arbeidsgiver konkurs hvis lønnen uteblir. Denne prosessen bør man iverksette så fort som mulig dersom lønnen ikke utbetales som avtalt. LES MER

 

Hulaas vant frem i sak om manglende sjøutsikt
Stine Beate Hjorth representerte fem boligeiere som fremmet krav om prisavslag som følge av at boligene de kjøpte ikke hadde den sjøutsikten som var lovet i prospekter og annonser. LES MER

 

Hulaas bistod David mot Goliat
En ansatt i en verdensomspennende reklameaktør ble nedbemannet mens hun var ute i foreldrepermisjon. Hun fremmet sak om ugyldig oppsigelse og begjæring om gjeninntreden for Oslo tingrett og fikk medhold på alle punkter. LES MER

 

Sluttavtaler - ny dom om fortolkningen av varigheten
En rådmann som fikk beskjed om opphør av arbeidsforholdet på julaften krevde lønn i oppsigelsestid i tillegg til avtalt sluttvederlag på 12 måneder. Lagmannsrettens flertall ga kommunen medhold. LES MER

 

Dyrt å trå feil for arbeidsgivere i oppsigelsessaker
Gjennomgang av lagmannsrettens dommer i arbeidsrettssaker i 2016-17 taler sitt klare språk: der arbeidstakerne vinner frem har arbeidsgiverne gjort feil underveis i prosessen. LES MER

  

Stine Beate Hjorth holder foredrag om tomtefeste
Huseiernes Landsforbund har huseierdagen 26. oktober med foredrag av Stine Beate Hjorth om tomtefeste. Møt opp og få gode tips om håndtering av tomtefesteforhold. LES MER

 

HCA-konferansen 2017 på Støtvig Hotel 31. oktober - 1. november
Våre advokater deltar også i år som foredragsholdere på HCA-konferansen på Støtvig Hotel. Temaer denne gangen er blant annet salg av eiendomsselskaper, nedbemanning og nyheter i skatteretten. LES MER

 

Tomtefeste – frist for "engangsløft"
Reglene om tomtefeste regulerer avtaler om leie av tomter til boliger og fritidseiendommer og er dermed viktig for mange. Mange bortfestere har sittet på gjerdet i påvente av nye reguleringsbestemmelser. For enkelte festeforhold løper fristen for å kreve oppregulering ved "engangsløft" ut 1. januar 2018. LES MER

 
Hulaas har ansatt ny advokat
Advokatfirmaet Hulaas ønsker Anne-Berit Økland-Lystad velkommen som ny advokat ved vårt mossekontor. Hun vil særlig styrke vår kompetanse innen fast eiendom og skatt/merverdiavgift. LES MER
 

Cicero nyhetsbrev høsten 2016
Advokatfirmaet Hulaas er medlem av advokatnettverket Cicero, som i år hadde konferanser i New York og Madrid. Medlemskapet gir oss et unikt innblikk i forretningslivet og advokatarbeid i andre land, og setter oss i stand til å ivareta våre klienters interesser på tvers av landegrensene. Cicero har utgitt nyhetsbrev for høsten 2016 der advokat Kristian Voie Danielsen har skrevet artikkel. LES MER

 

Frist for fravalg av revisor - virkning for regnskapsåret 2016
Hvilke selskaper kan og bør gjennomføre fravalg av revisor? Advokatene i Hulaas bistår jevnlig selskaper med vurderinger rundt dette og praktisk gjennomføring av fravalg. LES MER

 

Endringer i ny skatteforvaltningslov - økt bruk av tvangsmulkt
Vår samarbeidsparter HCA Revisjon & Rådgivning AS har lagt ut artikkel vedrørende foreslåtte regler som vil innebære økt bruk av tvangsmulkt overfor selskaper som ikke oppfyller sine oppgaveplikter, som f. eks. selvangivelse. LES MER  

 

Verdsettelse av minoritetspost i aksjeselskap
Gulating lagmannsrett har avsagt dom om hvilke prinsipper som skal legges til grunn for verdsettelse av minoritetspost i forbindelse med tvangsutløsning av aksjonær. Dommen kan ha prinsipiell betydning også utover tvangsutløsningstilfellene. 
LES MER


Hvordan bør samboere sikre seg økonomisk?
Ekteskapsloven og arveloven regulerer i detalj hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje for ektefeller ved skilsmisse og død. Samboere har ikke et tilsvarende helhetlig regelverk. Les mer om hvordan samboere bør sikre seg økonomisk. 
LES MER
 
Tilståelsesrabatt i skattesaker?
De fleste er kjent med reglene om tilståelsesrabatt i straffesaker. Men hvilke regler gjelder for tilståelsesrabatt der en skattesak ikke ender i straffesak men i vedtak om tilleggsskatt? 
LES MER
 

Hva kan du bygge uten byggetillatelse?
I 2015 skjedde det store endringer i plan- og bygningsloven som åpnet for bygging av for eksempel garasjer uten krav om byggetillatelse. Advokat Stine Beate Hjorth har skrevet en artikkel som gir god oversikt over gjeldende regler.
LES MER

 

Arbeidsretten kan avgjøre stillingsvernsaker
Høyesterett avsa 8. november 2012 dom der det ble avgjort at Arbeidsretten hadde kompetanse til å avsi dom for at avskjed av tillitsvalgt var ugyldig og erstatningsbetingende. LES MER

 

Granskning etter aksjelovens regler
Aksjonærer har i utgangspunktet en begrenset innsynsrett i selskapets saker. Advokat Jonas Dale har skrevet artikkel om aksjonærenes rett til å kreve granskning av selskapet etter aksjeloven § 5-25. 
LES MER
 
Hva skal til for å ilegge tilleggsskatt?
Les vår artikkel om hvilke krav som stilles for at skattemyndighetene skal kunne ilegge tilleggsskatt. 
LES MER
 
Ny prinsipiell EU-dom om lønn for reisevei i arbeidsforhold
EU-domstolen slo i september fast at reiseveien hjemmefra og til/fra kunder, etc. omfattes av arbeidstiden. Dommen vil få betydning også for norske arbeidsforhold. 
LES MER
 
Når fordringen er ferskvare
Hvordan kan og bør du gå frem for å sikre deg best mulig dekning for dine usikrede fordringer? Advokatfullmektig Heilmann gir deg svarene du trenger i denne artikkelen. 
LES MER
 
Advokat Anders Christensen representerer ambassadeansatte
I sak der 12 polititopper fikk henlagt sine skattesaker representerer Christensen ambassadeansatte der spørsmål om likebehandling står i fokus.
 
Advokatfirmaet Hulaas i media

Moss Avis har skrevet om god vekst i Hulaas og næringsutvikling i Mosseregionen.
 
Arveloven under revidering

Arvelovutvalget har fremlagt utredning der bl.a. ektefeller og samboere gis utvidete rettigheter. 
 
Høyesterett vil prøve drosjeløyvesaken i Oslo
Den 11. og 12. mars 2014 behandler Høyesterett spørsmålet om gyldigheten av tilbakekallsvedtakene i drosjeløyvesaken i Oslo. Advokat Anders Christensen bistår to av drosjeeierne i saken. 
LES MER
 
Norgeshistoriens største sak om skatteunndragelse i restaurantbransjen
7. januar 2014 startet rettssaken omtalt i Finansavisen som Norges største restaurantsak i Oslo tingrett. Våre advokater Jonas Dale og Anders Christensen er blant forsvarerne i saken. 
LES MER
 
Restskatt?
Husk at renter kan unngås ved å betale tilleggsforskudd innen 2. juni 2014. 
LES MER
 
Advokatfirmaet Hulaas om bonus i Finansavisen
Advokat Vegard Langeland Hagen fikk før sommeren forsideplass i Finansavisen med oppslag om råd til arbeidsgivere om utforming av bonusavtaler og feriepengeavsetning. 

LES MER
 
Tomtefeste i Strasbourg
Grunneierne vant over tomtefesterne i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 
LES MER
 
Advokatfirmaet Hulaas i Finansavisen
I påskeutgaven av Finansavisen har advokat Vegard Langeland Hagen kommet med noen morsomme tips til pek den rike arvelater kan gjøre med arvingene. 
LES MER
 
Arbeidstageres rettigheter og plikter når skole og barnehage streiker
I disse dager er en rekke barnehager og skoler tatt ut i streik. Det er overhengende fare for at streike utvides. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstagere i disse tilfellene? 
LES MER
 
Kurs for Confex - Angst, depresjoner og rusmisbruk i arbeidslivet?
Confex avholder en todagers konferanse om angst, depresjoner og rusmisbruk i arbeidslivet. Advokat Kristian Voie Danielsen er ansvarlig for den arbeidsrettslige delen 
LES MER
 
Hva vil vikarbyrådirektivet bety for norsk arbeidsliv?
Direktivet forventes trumfet gjennom av AP med støtte fra Høyre. Hva vil innføringen av direktivet bety for norsk arbeidsliv? 
LES MER
 
Notodden-spillere vant frem i oppsigelsessak for Høyesterett
Verken nedrykk fra Adeccoligaen eller bortfall av sponsormidler i timillioners-klassen var nok for å begrunne oppsigelse av to profesjonelle fotballspillere i Notodden FK. 
LES MER
 
Småsparere tapte mot Storebrand i Høyesterett i sak om strukturerte produkter
Småsparere tapte mot Storebrand Bank ASA i den første pilotsaken om finansforetaks ansvar ved salg av lånefinansierte spareprodukter. 
 
Aksjeloven kan ikke påberopes av enkeltforfølgende kreditorer
I en ny dom fra Eidsiva lagmannsrett slår lagmannsretten fast at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan påberope seg ugyldighet ved transaksjoner mellom selskapet og dets nærstående. 
LES MER
 
Ikke straffbart å bryte miljøfartsgrenser
Borgarting har frifunnet fartssynder for å bryte miljøfartsgrensen på Ringveien i Oslo. 
LES MER
 
Ingen nåde for sen arbeidstaker

Høyesterett har avklart at søksmålsfristen løper fra den dag forhandlingene er avsluttet, og at det ikke kan gis oppfrisning ved oversittelse av søksmålsfristen. 
LES MER
 
Nye regler for oppfølging av sykemeldte
1. juli trådte nye regler for oppfølging av sykemeldte i kraft. reglener skjerper arbeidsgivers plikter og gir hjemmel for gebyr ved overtredelse 
LES MER
 
Strengere krav til arbeidsgivers oppsigelsesprosesser
Tidligere SV-politiker Olav Gunnar Ballo har tatt til orde i DN for at arbeidstakeres oppsigelsesvern er for sterkt. Nyere rettspraksis viser i hvert fall at domstolene stiller høye krav til arbeidsgivernes fremgangsmåte. 
LES MER
 
 

 

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Moss
Henrich Gernersgt. 11
Postboks 193, 1501 Moss
Tlf. 69 24 38 50
post@hulaas.no

Advokatfirmaet Hulaas AS
Avdeling Oslo
Henrik Ibsens gate 60C
0255 Oslo
Tlf. 21 95 80 00

 

 


 Søk